เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ

ให้ฟรี ซ่อมฟรี แบบไม่ผูกมัด
เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ SCAN-X 4.0เป็นทั้ง
เครื่องตรวจข้อสอบและวิเคราะห์
ข้อสอบ ในตัว อัตราการตรวจ
600 แผ่น/ชั่วโมงฝนข้อสอบด้วย
ดินสอหรือปากกา ได้ทุกชนิด
ไม่จำกัดเฉพาะ ดินสอ 2B
เท่านั้นมีระบบดูดกระดาษ
อัตโนมัติ ป้อนกระดาษได้ครั้ง
ละ 30-40 แผ่น สามารถรายงานผลการ วิเคราะห์
์ ข ้อสอบเช่น ค่า MEAN MODE RANGE,SD,CV,
ค่าความยาก(P) , ค่าอำนาจจำแนก(R),ค่าความเชื่อมั่น
KR-20 ,KR-21,B-INDEX สามารถตรวจแยก
ราย
สมรรถภาพ หรือรายจุดประสงค์
นอกจากเป็นเครื่องตรวจข้อสอบแล้ว
ตัวเครื่อง
ยังสามารถใช้งานเป็น FAX ,PRINTER,COPY

,SCANNER ,โทรศัพท์

6 ความสามารถในเครื่องเดียว
เพียงเครื่อง เดียวทำให้สถานศึกษาของท่านมีอุปกรณ์สำนักงาน
ครบทุกอย่าง

ไม่ต้องใช้งบประมาณเป็นแสน
ในการซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ
อีกต่อไปแล้ว เพราะเราให้เครื่อง ตรวจข้อสอบฟรี
ซ่อมฟรี อะไหล่ฟรี
ซ่อมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที ใช้แบบไม่ต้อง กลัวเสีย

เงื่อนไข เพียงสั่งซื้อ
กระดาษคำตอบ อัตโนมัติขั้นต่ำ 30 ห่อ ขึ้นไปเท่านั้น

คลิกที่นี่เพื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......

เครื่องตรวจแบบประเมิน
แบบสอบถามอัตโนมัติ
มีแล้วเครื่องอ่านข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบ ประเมินอัตโนมัติ ไม่ต้องคีย์ข้อมูลลง SPSS ให้เมื่อย มืออีกต่อไปแล้ว เร็ว และ ง่าย อัตราความเร็วของ การอ่านข้อมูล 420 แผ่น A4 /ชั่วโมงเครื่องตรวจแบบแบบประเมิน แบบสอบถาม SCAN-POLL
ทำให้การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยง่าย
สะดวกรวดเร็ว
หากคุณต้องปวดหัวกับ การรวบรวม ข้อมูลจาก แบบสอบถามจำนวนมาก เครื่องตรวจแบบประเมินแบบ สอบถาม SCAN-POLL ช่วยคุณได้ เพียงนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมา ป้อนเข้าเครื่องตรวจเท่านั้น คุณก็จะได้ ข้อมูลมากมายเช่น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD ,MODE,RANGE ,MEDIAN
สามารถบันทึกข้อมูล อยู่ในรูปของ TEXT FILE และ EXCEL FILE เพื่อนำไปวิเคราะห์ ข้อมูลต่อใน SPSS หรือ EXCEL
อ่านได้กับแบบสอบถามชนิดเลือก ตอบแบบ 2 ตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกและ ชนิดแบบ ประเมินค่า(Rating Scale) สามารถ กำหนด ข้อคำถามได้ตามความต้องการ แบบสอบ ถามสามารถมีได้ หลายหน้าใน 1 ชุด ตอบแบบสอบถามโดย ใช้ปากกาหรือดินสอทุก ชนิดกากบาท หรือทำเครื่องหมายถูก บนแบบสอบถาม
คลิกที่นี่เพื่อ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......
สินค้าของเรา
เครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
เครื่องตรวจแบบประเมิน
แบบสอบถามอัตโนมัติ
รูปแบบและราคากระดาษคำตอบ อัตโนมัติ
 
สินค้าจัดจำหน่ายทาง INTERNET เท่านั้น จัดส่งของทางไปรษณีย์ สินค้ารับประกันความพึงพอใจ ใช้งานไม่ได้ตามที่ระบุ รับคืนสินค้าภายใน 7 วัน
บริการของเรา
บริการให้คำปรึกษาการติดตั้ง และ ใช้งาน
 
Download โปรแกรม
ดูรายชื่อลูกค้าทั้งหมด
รูปแบบและราคากระดาษคำตอบอัตโนมัต

รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 2 แบบ A ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 2 แบบ B ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 2 แบบ เชียงใหม่เขต 2-6 ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 2 แบบ C ราคา 1.30 บาท


รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 5 แบบ A ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 5 แบบ B ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 5 แบบ เชียงใหม่เขต 2-6 ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ป 5 แบบ C ราคา 1.30 บาทรูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ม 2 แบบ A ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ม 2 แบบ B ราคา 1.30 บาท
รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ม 2 แบบ เชียงใหม่เขต 2-6 ราคา 1.30 บาท

รูปแบบกระดาษคำตอบ LAS 2553 ชั้น ม 2 แบบ C ราคา 1.30 บาท


รูปแบบกระดาษคำตอบแบบ 60 ข้อ


รูปแบบกระดาษคำตอบแบบ 80


รูปแบบกระดาษคำตอบแบบ 90


รูปแบบกระดาษคำตอบแบบ 120


ราคากระดาษคำตอบ

รูปแบบกระดาษที่ใช้เป็นแบบฝนหรือระบายข้อสอบ ด้วยปากกาสีดำ หรือ น้ำเงิน หรือ แดง หรือดินสอชนิดใดก็ได้ ระบายหรือฝนให้เต็มช่อง มีช่องฝนรหัสหรือเลขประจำตัว มากที่สุด 13 หลัก ห้องและเลขที่ 3 หลัก
1. ราคากระดาษคำตอบแบบ 60 ข้อ ห่อละ 450 บาท (1 ห่อบรรจุ 500 แผ่น) ราคา 0.90 บาท/แผ่น
2. ราคากระดาษคำตอบแบบ 80 ข้อ ห่อละ 600 บาท (1 ห่อบรรจุ 500 แผ่น) ราคา 1.20 บาท/แผ่น
3. ราคากระดาษคำตอบแบบ 90 ข้อ ห่อละ 650 บาท (1 ห่อบรรจุ 500 แผ่น) ราคา 1.30 บาท/แผ่น
4
. ราคากระดาษคำตอบแบบ 120 ข้อ ห่อละ 800 บาท (1 ห่อบรรจุ 500 แผ่น) ราคา 1.60 บาท/แผ่น

เงื่อนไขการให้เครื่องตรวจข้อสอบฟรี
1. ผู้้ขอรับเครื่องฟรีจะต้องซื้อกระดาษคำตอบอัตโนมัติเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ 18,000 ในครั้งแรกของ การสั่งซื้อ (ครั้งต่อไปจะซื้อจำนวนเท่าไรก็ได้) ซึ่งจะได้รับเครื่องฟรี 1 เครื่องต่อ 1 องค์กรเท่านั้น แต่หากองค์กรหรือ หน่วยงานใดมีความต้องการใช้มากกว่า 1 เครื่องให้ติดต่อเป็นกรณีไป
2.ทางทดสอบดอทคอมจะให้บริการซ่อมเครื่องและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดเสียหายให้ฟรี ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานปกติ และจะต้องเกิดจากการใช้งานเป็นเครื่องตรวจข้อสอบเท่านั้น
หมายเหต เครื่องตรวจ มี Function การทำงานเป็นได้ทั้ง เครื่องพิมพ์, FAX , โทรศัพท์ , เครื่องถ่ายเอกสาร,SCANNER การทำงานเป็นเครื่องพิมพ์ เครื่อง FAX จะต้องใช้ตลับหมึก กรณีหมึกหมด หรือหัวพิมพ์ตัน พิมพ์ไม่ออก ผู้ใช้ต้องซ่อมเอง หรือหากไม่ซ่อมก็ยังคงสามารถใช้ Function การตรวจ ข้อสอบได้ตามปกติ
3. หากกรณีเครื่องหายหรือไฟใหม้ทางทดสอบดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้หรือไม่ให้เครื่องใหม่ แทนเครื่องเดิม
4. การขอรับเครื่องฟรีผู้ขอรับไม่ต้องเซ็นชื่อในเอกสารใดๆทั้งสิ้น (ไม่มีเงื่อนไขในการรับเครื่อง)
5. กรณีเครื่องเสียผู้ขอรับเครื่องฟรี(ผู้ใช้)จะต้องส่งเครื่องมาที่ทดสอบดอทคอมทางไปรษณีย์เท่านั้น เนื่อง จากทาง ทดสอบดอทคอมไม่มีบริการซ่อมนอกสถานที่ ค่าใช้จ่ายการส่งผู้ขอรับเครื่องฟรีจะต้องจ่ายเอง
 
 
สินค้าจำหน่ายทาง Internet รับประกันความพึงพอใจ ใช้ไม่ได้ส่งคืนภายใน 7 วัน
การสั่งซื้อสินค้า
สินค้าจัดจำหน่ายทางอินเตอร์เนตเท่านั้น ไม่มีบริการติดตั้งนอกสถานที่ สินค้ารับประกันความพึงพอใจ ทดลองใช้ ก่อน 7 วัน นับจากวันได้รับเครื่องจากไปรษณีย์ หากพึงพอใจจึงค่อยทำใบซื้อขายในภายหลัง สำหรับหน่วยงานราชการ ทำเรื่อง จัดซื้อจัดจ้างในภายหลังได้ หรือแจ้งขอชำระค่าสินค้าได้ตามปีงบประมาณ สำหรับบริษัทเอกชนให้แจ้งเงื่อนไขเป็นกรณีไป
การจัดส่งคืนสินค้า
ผู้รับจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืนสินค้า และสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์กล่องบรรจ ุ Driver ของเครื่อง สายไฟ โฟมป้องกันการกระแทก ต้องมีครบถ้วน หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไปผู้ซื้อจะต้องชดใช้ ตามความ เสียหายนั้น ยกเว้นเครื่องเสียที่เกิดจากความบกพร่องของการผลิตซึ่งผู้ซื้อต้อง แจ้งให้ ทางทดสอบดอทคอมทราบทันที
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
1. ทางโทรศัพท์ 086-8568060,ติดต่อ สุมงคล วีรชาติยานุกุล
2. ทาง FAX  FAXใบสั่งซื้อมาที่  044-354659
สินค้ารับประกันความพึงพอใจ ใช้ไม่ได้ส่งคืนภายใน 7 วัน
 
การจัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ ผู้ซื้อจะต้องไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด โดยทางทดสอบดอทคอมจะแจ้งให้ทราบ อีกที
การชำระเงิน
ให้ดูรายละเอียดชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีในเอกสารที่แนบไปกับใบส่งของ ส่วนวันเวลาการชำระเงิน หากเป็นหน่วยราชการให้ทำเรื่องเบิกตามระเบียบทางราชการ หากเป็นบริษัทเอกชนให้แจ้งการชำระเงินให้ ทางทดสอบดอทคอมทราบภายในวันที่ตกลงซื้อสินค้า(หลัง 7 วันที่ได้รับสินค้า)
การติดตั้งเครื่อง SCANNER(เครื่องตรวจข้อสอบ หรือเครื่องตรวจแบบประเมิน)
มีคู่มือการติดตั้งและการใช้งานเป็น ระบบสอนด้วย VDO (ทั้งภาพและเสียงบรรยาย) บรรจุอยู่ในแผ่น CD หากไม่เข้าใจหรือมี ข้อสงสัยโทรสายตรงผู้พัฒนาระบบ ได้ที่ 086-8568060 สุมงคล วีรชาติยานุกุล เวลา 9.00-17.00 น จันทร์-ศุกร์ (นอกเวลาสามารถโทรได้แต่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกครับ)
 
Download โปรแกรม

Download โปรแกรม SCAN-X 6.0

Download โปรแกรม SETMETER (เพื่อใช้สำหรับกำหนด METER ใช้กับโปรแกรม SCAN-X เท่านั้น)

Download คู่มือโปรแกรมตรวจข้อสอบ SCAN-X

Download โปรแกรม SETLOCK (สำหรับโปรแกรม SCAN-POLL )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 81 สำนักงานเขตฯ ที่ติดตั้งเครื่องตรวจข้อสอบไปแล้ว Download โปรแกรม
SCAN-X 4.0 ที่น
ี่ และติดต่อขอรับกระดาษกระดาษคำตอบได้ฟรี 1 ห่อ (500 แผ่น) เพื่อเป็นการสมนาคุณ ในการใช้เครื่องตรวจข้อสอบสำหรับการสอบ NT ที่ผ่านมา
1 โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (23 สิงหาคม)
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 Download โปรแกรม REPORT (มีค่า KR-20,KR-21)
3.โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-POLL
4. วิทยาลัยพยาบาล (อุดรธานี) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (23 สิงหาคม)
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษา(ขอนแก่น) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-POLL (28 สิงหาคม)
6. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบ Form กระดาษคำตอบ

7. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรมตรวจข้อสอบ SCANX-KB (K-BANK) 9 กันยายน 2549

8. โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (23 สิงหาคม)
9. โรงเรียนบัวหลวง (จ.บุรีรัมย์)
10 โรงเรียนส่วนบุญ (จ.ลำพูน)
11.โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download รูปแบบกระดาษแบบ 200 ข้อ (12 ก ย 2549)
12.ธนาคารกสิกรไทย(คุณสุรชาติ) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX-KB (13 ก ย 2549)
13. โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (19 ก ย 2549)
14. โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (19 ก ย 2549)
15 โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (19 ก.ย 2549)
16 โรงเรียนส่วนบุญ (จ.ลำพูน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (19 ก.ย 2549)
17. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรีเขต 1 คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (20 ก.ย 2549)
18. วิทยาลัยเทคนิคอุดร คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (20 ก.ย 2549)
19. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (20 ก.ย 2549)
20 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (20 ก.ย 2549)
21 ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-POLL (20 ก.ย 2549)
22. ศูนยส่งเสริมเด็กความสามารถพิเศษ (ศูนย์เด็กหัวแหลม) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (20 ก.ย 2549)
23. โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (25 ก ย 2549)
24. โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (25 ก ย 2549)
25. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบ Form กระดาษคำตอบ IQ
คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบ Form กระดาษคำตอบ EQ
26. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_EQ 13 ตุลาคม 2549
คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบ Form กระดาษคำตอบ EQ รุ่นปรับปรุงใหม่ 13 ตุลาคม 2549
คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบ Form กระดาษคำตอบ IQ รุ่นปรับปรุงใหม่ 13 ตุลาคม 2549
คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_EQ 13 ตุลาคม 2549
27. ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_EQ 29 ตุลาคม 2549
คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_IQ 29 ตุลาคม 2549
28. ธนาคารกสิกรไทย (คุณน้ำฝน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_KB120 29 ตุลาคม 2549
กระดาษคำตอบแบบ 120 ข้อ
29 สำนักทดสอบทางการศึกษา Download โปรแกรม EPORT_NT ที่นี่
30 สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ Download กระดาษคำตอบ 310 ข้อ ที่นี่
31 สำนักทดสอบทางการศึกษา (อาจารย์จินตนา ) Download โปรแกรม EPORT_NT ที่นี่ แก้ไขสูตร หาค่า SD ใหม่
32 สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ Download โปรแกรม SCANX_240 ที่นี่ 24 พ ย 2549
33 ธนาคารกสิกรไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX_EQ 24 พ ย 2549
34. วิทยาลัยพยาบาล (อุดรธานี) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0
35 โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (10 ธ ค 2549)
36 สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ Download โปรแกรม SCANX_240 ที่นี่ 25 ธ ค 2549
37 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (25 ธ ค 2549 )
38 โรงเรียนพงษ์สวัสดิ์พาณิชการ คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (25 ธ ค 2549 )
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช (ราชบุรี) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 (25 ธ ค 2549 )
40 โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 200 (19 ม ค 2550)
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 Download โปรแกรม SCANX_NT49 ที่นี่ ( 24 ม ค 50)
42 โรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน) คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X210 (21 มี ค 2550)
43 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0
44 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 4.0 14 มิ ย 50
45 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-POLL 6 พ ย 50
46 SEVEN-ELEVEN คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-POLL 15 พ ย 50
47 SEVEN-ELEVEN คลิกที่นี่เพื่อ Download แบบสอบถาม TESTPOLL 6 พ ย 50
48 ธนาคารกรุงเทพ คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN-X 200
49 สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ Download กระดาษคำตอบ 240 ข้อ ที่น ี่ 15 พ ย 50
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 Download โปรแกรม REPORT_NT50 7 พ ย 50
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต1Download โปรแกรม REPORT_NT50 7 พ ย 50
52 ธนาคารกสิกรไทย Download โปรแกรม SCANX_KB100 (7 พ ย 50)
53 SEVEN-ELEVEN คลิกที่นี่เพื่อ Download TEST21.BMP 12 พ ย 50
54 โรงเรียน EN-CONCEPT (ทั้ง 23 สาขา) คลิกที่นี่เพื่อ Download SCAX_EN 12 พ ย 50
55 SEVEN-ELEVEN คลิกที่นี่เพื่อ Download SCAN-POLL 26 พ ย 50
56 ศูนย์การกำลังสำรอง (โรงเรียน รด) คลิกที่นี่เพื่อ Download SCANX_RD 29 พ ย 50
57 ธนาคารกสิกรไทย Download โปรแกรม SCANX_KB100 (26 พ ย 50)
58 ธนาคารกสิกรไทย(สำหรับ บ.ตรวจข้อสอบ) Download โปรแกรม SCANX_KB101 (26 พ ย 50)
59 บ.PTS Download โปรแกรม SCANX_PTSIQ_ (13 ธ ค 50)
59 บ.PTS Download โปรแกรม SCANXEQ_PTS_ (13 ธ ค 50)
59 บ.PTS Download โปรแกรม SCANX_PTS3_ (13 ธ ค 50)
60 โรงเรียนบางมดวิทยา Download โปรแกรม SCANX40_60_ (20 ธ ค 50)
61 คณะพยาบาล วิทยาลัยนครราชสีมา Download โปรแกรม SCANX50_ (21 ธ ค 50)
62 คณะแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยจันทรเกษม Download โปรแกรม SCANX50_ (21 ธ ค 50)
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 1 Download กระดาษคำตอบ แบบ 60 ข้อ แบบ 120 ข้อ
64 สถาบัน iStudy (thailand) Download โปรแกรม SCANX50_ (10 ม ค 51)
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 Download โปรแกรม SCANX50_ (10 ม ค 51)
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต2 Download โปรแกรม SCANX50_ (10 ม ค 51)
67 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา Download โปรแกรม SCANX_NT51_ (29 ม ค 51) และ REPORT_NT51
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 Download โปรแกรม REPORT_NT_ (4 ก พ 51)
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 Download ใบเสนอราคา_ (6 ก พ 51)
ึ70 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม Download SCAN_NT49_ (6 ก พ 51)
71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา Download SCAN X 5.5_ (22 ก พ 51)
72 สพท. น่าน 1 และ สพท. ตาก 1 Download SCAN X _NT512_ (22 มีนาคม 51)
73 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCAN150 4 มิถุนายน 51
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพรช 1 Download โปรแกรม SCANX_50K_ (10 พ ค 51)
75 สพท. ราชบุรี 1 Download รายงาน EXCEL_ ( 4 มิถุนายน 51)
76 ธนาคารกสิกรไทย Download โปรแกรม SCANX_EQ (16 มิ ย 51)
77 คณะพยาบาล ม นเรศวร คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรม SCANX50_MN 4 กรกฏาคม 51
78 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ์สุราษฏ์ Download SCAN X 60_ (22 ก ย 52)


Contact Us
: Sumongkol Veerachartyanukul (Webmaster)
tel 086-8568060
Email :
VEE_SUMONGKOL@HOTMAIL.COM

FAX (044) 352069

Copyright By Sumongkol Veerachartyanukul

 
ขอขอบพระคุณ
ขอขอบพระคุณสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 81 สำนักงานเขต ฯ ที่ให้ความไว้วางใจใช้เครื่องตรวจ
ข้อสอบของ TODSOB.COM ในการตรวจข้อสอบปี 2550
ขอขอบพระคุณสถาบันกวด
วิชา EN-CONCEPT ที่เลือกใช้
เครื่องตรวจข้อสอบของ TODSOB.COM ทั้ง 30 สาขา
30 เครื่อง
 
ขอขอบพระคุณ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพฯ ที่ให้ความไว้
วางใจในเครื่องตรวจของ ทดสอบ
ดอทคอม
และขอขอบพระคุณ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่ี่ใช้ ้บริการเครื่องตรวจ ข้อสอบ ของทดสอบดอทคอม ที่ไม่ได้
เอ่ยมา ณ.ที่นี้

NT 2553
ระบบตรวจข้อสอบ NT 2553
ให้ฟรีเครื่องตรวจข้อสอบสำหรับการตรวจข้อสอบ
NT 2553
ไม่ต้องทำเรื่องจัดซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ
ไม่ต้องเซ็นรับเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับตัวเครื่อง
ซ่อมฟรี อะไหล่ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ซ่อมไม่ได้ เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้นนอกจากสั่งซื้อกระดาษคำตอบ เท่านั้น

ราคากระดาษคำตอบ
1.ราคากระดาษคำตอบแบบ 60 ข้อ 0.90 บาท/แผ่น
2.ราคากระดาษคำตอบแบบ 80 ข้อ 1.20 บาท/แผ่น
3.ราคากระดาษคำตอบแบบ120 ข้อ 1.60 บาท/แผ่น

Download
สำหรับการตรวจข้อสอบ NT 2553

คลิกเพื่อ Download SCANX_NT51.EXE สำหรับตรวจ ป2 ป5 ม2 ม5
คลิกเพื่อ Download Driver LEXMARK X-4270
คลิกเพื่อ Download MATCHCODE.EXE ใช้สำหรับจับคู่กระดาษแผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 2 สำหรับเขตที่สอบข้อสอบ 2 ฉบับ เช้า-บ่าย ในห้องสอบเดียวกัน
คลิกเพื่อ Download SETMETER.EXE

คลิกเพื่อ Download REPORT_NT51.EXE
คลิกเพื่อ Download คู่มือโปรแกรมตรวจข้อสอบ
SCANX_NT51

คู่มือแก้ไขกระดาษคำตอบ

สำหรับเขตที่ต้องการจับคู่กระดาษคำตอบ
คลิกเพื่อ Download MATCHCODE.EXE

คลิกเพื่อ Download REPORT_NT512.EXE
ปรับปรุงเมื่อ 25 ก พ 2551
Download โปรแกรมทุกตัว