เราสามารถจัดการแบบสอบถามแบบประเมิน
กองโตได้ในพริบตา ด้วยโปรแกรม

SCAN-POLL 2.0

เพียงติดตั้งโปรแกรม SCAN-POLL 2.0 และ SCANNER ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณ คุณก็จะมีเครื่องตรวจแบบสอบถาม และแบบประเมินอัตโนมัติ ไว้ใช้งานทันที

หากคุณต้องรวบรวมข้อมูลสำหรับทำวิจัย หรือ ออกแบบสำรวจแบบประเมิน แล้วมีเอกสารจำนวนมากที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ หากใช้วิธีคีย์ข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ต้องใช้เวลาหลายวัน และยังมีโอกาสผิดพลาดสูง หันมาใช้เครื่องตรวจแบบสอบถามแบบประเมิน SCAN-POLL คุณจะไม่ต้องเหนื่อยกับการนำเข้าข้อมูลเลย เพราะเครื่องจะตรวจให้อัตโนมัติ คุณมีหน้าที่ป้อนกระดาษเข้าเครื่องเท่านั้นเอง ยกตัวอย่างเช่น หากมีแบบสอบถาม 1000 แผ่น คุณจะใช้เวลาเพียง 40 นาทีสำหรับ การรวบรวมข้อมูล 1000 แผ่น (หากใช้เครื่อง Scanner Fujitsu) 140 นาที สำหรับเครื่อง LEXMARK X4270
คุณสมบัติเด่น
1. ใช้ SCANNER ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ได้ทั้งแบบ Flatbed(แบบวางกระดาษทีละแผ่น) และแบบ Auto Documents Feeder (แบบดูดกระดาษอัตโนมัติ)
2. เพียงป้อนกระดาษเข้าเครื่อง SCANNER เท่านั้น ก็จะได้ข้อมูลมากมายเช่น ความถึ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD MODE RANGE MEDIAN
ค่าเฉลี่ยรวม ค่า SD รวมทั้งฉบับ ,T-TEST
3. EXPORT ข้อมูลเป็น TEXT FILE เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อใน EXCELL หรือ SPSS
4. สร้างต้นฉบับแบบสอบถามด้วย Microsoft Word โดย Check Box จะต้องเป็น BOX สี่เหลี่ยม ดังภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำงานของระบบ
1. สร้างต้นฉบับแบบสอบถามด้วย Microsoft Word โดยมี รูปแบบดังในภาพตัวอย่างข้างบน คือต้องมีกรอบนอกครอบข้อคำถามทุกข้อและมี Check box เป็นสี่เหลี่ยม Size 22 ขึ้นไป
2. นำแบบสอบถามนั้นไปทำสำเนาด้วยการถ่ายเอกสาร หรือ Copy print หรือ พิมพ์จากโรงพิมพ ์ โดยสำเนาต้องมีความคมชัดเหมือนต้นฉบับแล้วนำแบบสอบถามเหล่านี้ไปทำการสำรวจข้อมูล
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ผู้ตอบได้ตอบมาแล้วทั้งหมดนำมาป้อนเข้าเครื่อง SCANNER เพื่อตรวจแบบสอบถาม (อัตราความเร็ว 7 แผ่น/นาที สำหรับเครื่อง LEXMARK X4270)
4. หลังจากตรวจเสร็จก็จะได้ข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นเช่น ความถี่ เปอร์เซนต์ MEAN SD MEDIAN MODE T-TEST และสามารถ Export ข้อมูลเป็น TEXT FILE เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ
 
ราคาโปรแกรม SCAN-POLL 18,500 บาท