เครื่องตรวจ-วิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ
SCAN-X 4.0

เครื่องตรวจข้อสอบ SCAN-X ประกอบไปด้วย
1.เครื่อง SCANNER LEXMARK X4270
2.โปรแกรม SCAN-X 4.0
ประสิทธิภาพของเครื่อง SCANNER LEXMARK X4270
เครื่อง SCANNER LEXMARK X4270 เป็นเครื่องแบบ Multi Function คือสามารถทำงานเป็นเครื่อง FAX,SCANNER ,PRINTER,ถ่ายเอกสาร ,โทรศัพท์ รวม 5 FUNCTION ไว้ในเครื่องเดียวกัน SCANNER เป็นแบบ Auto Documents Feeder (แบบดูดกระดาษอัตโนมัติ) ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 30-40 แผ่น
รูปแบบและหลักการทำงานของเครื่องตรวจข้อสอบ SCAN-X
เครื่องตรวจข้อสอบ SCAN-X จะทำงานร่วมกับ COMPUTER ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP เท่านั้น โดยการเชื่อมต่อเครื่อง SCANNER LEXMARK X4270 เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์โดยผ่าน PORT USB และติดตั้ง DRIVER ของเครื่อง SCANNER ลงไปในเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อม และจะต้องติดตั้งโปรแกรมตรวจข้อสอบ SCAN-X 4.0 ลงไปใน เครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้ง โปรแกรม SCAN-X จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ตรวจและ วิเคราะห์ข้อสอบ เมื่อนำกระดาษคำตอบป้อนเข้าไปในเครื่อง SCANNER เครื่อง SCANNER จะทำหน้าที่อ่านข้อมูลจากกระดาษคำตอบทีละแผ่น ส่งข้อมูลกระดาษคำตอบมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรม SCAN-X ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่ใน การแปลผลคะแนน จากสัญลักษณ์วงกลมที่ระบายด้วยปากกาหรือดินสอในแต่ละตัวเลือกในแต่ละข้อออกมาเป็นคะแนน ด้วยอัตราความเร็วของการอ่านกระดาษคำตอบที่ 10 แผ่น/นาที หรือ 600 แผ่น/ชั่วโมง(หากป้อนกระดาษอย่างต่อเนื่อง)
รูปแบบกระดาษคำตอบที่ใช้
รูปแบบกระดาษที่ใช้เป็นแบบฝนหรือระบายข้อสอบ ด้วยปากกาสีดำ หรือ น้ำเงิน หรือ แดง หรือดินสอชนิดใดก็ได้ ระบายหรือฝนให้เต็มช่อง มีช่องฝนรหัสหรือเลขประจำตัว มากที่สุด 13 หลัก ห้องและเลขที่ 3 หลัก
ข้อดีและข้อด้อยเมื่อเทียบกับเครื่องตรวจแบบ OMR (เครื่องนำเข้าจากต่างประเทศ)
เครื่องตรวจข้อสอบ SCAN-X
เครื่องตรวจข้อสอบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
1. ไม่ต้องซื้อ (เพราะได้รับแจกฟรี) 1. ราคาแพง ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไป
2. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (เฉพาะ Function การตรวจข้อสอบ) เพราะทาง TODSOB.COM ซ่อมให้ฟรีพร้อมอะไหล่ (ใช้ไม่ต้องกลัวเสีย) หากซ่อมไม่ได้ก็จะได้รับ การเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ 2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
3. ไม่จำกัดวัสดุที่ใช้ระบายหรือฝนข้อสอบ สามารถใช้กับปากกาได้เกือบทุกชนิด (ที่มีสี เข้ม) หรือใช้ดินสอได้ทุกเบอร์ 3. ต้องใช้ดินสอ 2B เท่านั้น
4. ผู้ผลิตอยู่ในประเทศ 4. ผู้ผลิตอยู่ต่างประเทศ
5. อัตราการตรวจ 10 แผ่น/นาที 5. อัตราการตรวจ 40 แผ่น/นาที(อาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับรุ่น)
ุ6. ใช้เทคนิคการแปลผลแบบ IMAGE PROCESSING จึงใช้ได้ทั้งปากกาและดินสอในการฝน ข้อสอบ 6. แปลผลด้วยการใช้การ SENSOR ด้วยผงคาร์บอน จึงต้องใช้ดินสอ 2B ฝนหรือ ระบายข้อสอบ
7. สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการตรวจได้ด้วยภาพ (Image) โดยไม่ต้องย้อนกลับไป ค้นหากระดาษคำตอบต้นฉบับ เพราะการ SCAN ตรวจ จะจัดเก็บภาพกระดาษคำตอบไว้ด้วย 7.ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้อง เพราะไม่ได้จัดเก็บภาพกระดาษคำตอบไว้ หากต้องการตรวจสอบ จะต้องย้อนกลับไปค้นหากระดาษคำตอบต้นฉบับมาตรวจสอบ
 
ขั้นตอนการตรวจข้อสอบ
Download คู่มือโปรแกรมตรวจข้อสอบ SCAN-X
1. นำกระดาษคำตอบอัตโนมัติเปล่ามา 1 แผ่น แล้วฝนข้อเฉลยลงในกระดาษคำตอบ
2. นำกระดาษแบบเฉลยดังกล่าวใส่เข้าไปในเครื่อง SCANNER ในช่องใส่กระดาษคำตอบ หลังจากนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม <SCAN เฉลย> วงกลมที่ 1 ในรูปที่ 1
รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอผลคะแนนของผู้สอบที่ผ่านการ SCAN ตรวจ
ขั้นตอนที่ 3 นำกระดาษคำตอบที่เตรียมไว้สำหรับที่จะตรวจใส่เข้าไปในเครื่อง SCANNER ครั้งละประมาณ 25-35 แผ่น แล้วคลิกไปที่ ปุ่มในวงกลมที่ 2 รูปที่ 1 <SCAN ข้อสอบ> ก็จะปรากฏรหัสผู้สอบ ในวงกลมที่ 3 และเลขที่ ในวงกลมที่ 4 ห้องในวงกลมที่ 5 คะแนนผู้สอบ ในวงกลมที่ 6 ตัวเลือกที่ผู้สอบเลือกตอบ ในวงกลมที่ 7 และภาพกระดาษคำตอบในวงกลมที่ 8 เครื่อง SCAN จะทำการดูด กระดาษคำตอบทีละแผ่นจนหมดที่ใส่เข้าไป หลังจากนั้นก็ป้อนกระดาษชุดใหม่เข้าไปเรื่อยๆ จนหมดกระดาษคำตอบทุกแผ่น อัตราความเร็วของการตรวจประมาณ 10 แผ่น/นาที
ขั้นตอนที่ 4.ดูรายงาน รายงานที่ได้จากการ SCAN ตรวจกระดาษคำตอบมีดังนี้
4.1 คะแนนสอบรวม และคะแนนสอบแยกตามรายสมรรถะภาพ และรายวิชา
4.2 ค่าความยาก (P) ค่าอำนาจจำแนก (R) รายข้อ ทั้งตัวถูกและตัวลวง
4.3 ค่าความเชื่อมั่น ตามสูตร KR-20 KR-21 ,Lovette
4.4 Mean ,Median , Mode SD,CV,RANGE
4.5 ค่าอำนาจจำแนกตามสูตร B-INDEX
4.6 รายงานคะแนนผู้สอบแยกตามจุดประสงค์
4.7 รายงานผู้สอบออกเป็นกลุ่มตามจุดประสงค์
4.8 Export ข้อมูลเป็น TEXT FILE เพื่อนำข้อมูลไปใช้ต่อใน EXCEL หรือ SPSS
 


ตัวอย่างหน้าจอแสดงค่าสถิติเบื้องต้น


ตัวอย่างหน้าจอแสดงค่าความยาก(P) และ ค่าอำนาจจำแนก (R) ทั้งตัวถูกและตัวลวง

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงค่า B-INDEX

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงค่า S-INDEX

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงค่า Lovett

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงสถิติการกากบาทแยกตามตัวเลือก

 

 

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานคะแนนผู้สอบรายคนแยกตามจุดประสงค์

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงรายงานผู้ที่สอบไม่ผ่านในแต่ละจุดประสงค์

 

 

 

ตัวอย่างหน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลเป็น TEXT FILE

ข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการ SCAN กระดาษคำตอบเพียงครั้งเดียว